Over de LBR

Borstvoeding is de natuurlijke (en te adviseren) manier om de gezonde groei en ontwikkeling van jonge kinderen te ondersteunen. Wetenschappelijk onderzoek toont aan dat borstvoeding de beste basis is voor een gezonde start voor vrijwel alle kinderen. Waarbij het streven is zolang met het geven van borstvoeding door te gaan als moeder en kind willen en zij daarin optimaal worden ondersteund.

Missie

De Landelijke Borstvoedingsraad zet zich er voor in die gezonde start voor kinderen mogelijk te maken, zodat meer kinderen langer borstvoeding krijgen en zo bij te dragen aan een betere gezondheidsuitkomst voor kinderen en hun moeders.

Doel

Bewerkstelligen dat meer kinderen langer borstvoeding krijgen teneinde bij te dragen aan een betere gezondheidsuitkomst voor jonge kinderen en hun moeders in Nederland. Dat vraagt om:

  • Kwaliteit en continuïteit op het gebied van zorg voor borstvoeding (BFHI)
  • Wegnemen van maatschappelijke belemmeringen
  • Versterken van zelfvertrouwen van moeders en hun partner
  • Creëren van een werkklimaat waarin het geven van borstvoeding of afkolven gewoon is
  • Implementatie van de internationale gedragscode voor het op de markt brengen van moedermelkvervangende middelen

Organisatie

De Landelijke Borstvoedingsraad bestaat uit een werkgroep beleid en een werkgroep samenwerking.

De werkgroep beleid richt zich op het bestuurlijke en beleidsmatige pleitbezorging van het belang van borstvoeding en vooral het BFHI-programma. De werkgroep samenwerking richt zich met name op het verbinden van het netwerk en afstemming en samenwerking in het werkveld. Beide werkgroepen hebben eigenstandige taken. Taken van de beleidsgroep zijn:

  • Pleitbezorging van het BFHI-programma en onderliggende vuistregels zodat deze op de agenda komen en blijven van relevante partijen en stakeholders
  • Entameren van het debat over de toepassing van de WHO Code in Nederland
  • Bevorderen van de implementatie van het BFHI-programma door zorginstellingen met focus op borstvoeding

De werkgroep samenwerking pakt de meer uitvoerende werkzaamheden die hierbij passen of uit voortvloeien op, vooral als deze samenhangen met de ondersteuning en zorg die moeders krijgen, bijvoorbeeld de herziening van de Multidisciplinaire Richtlijn Borstvoeding.

Samenstelling

De volgende beroepsgroepen en organisaties zijn vertegenwoordigd in de LBR:

Gezamenlijk hebben zij het Charter voor Borstvoeding ondertekend.

Een aantal leden van de Landelijke Borstvoedingsraad aan het woord hierover:

“Met één stem krachtig werken aan een maatschappij waarin borstvoeding normaal en voor iedereen mogelijk is doel van de raad en mij als vertegenwoordiger van kind en gezin.”
Hester Rippen, directeur Stichting Kind en Ziekenhuis, voorzitter Landelijke Borstvoedingsraad

"Borstvoeding als eerste keuze voor de pasgeboren wordt algemeen erkend. Als gynaecoloog sta ik hier achter en als lid van de LBR streef ik naar een optimale omgeving waarbij de slagingskans van borstvoeding zo groot mogelijk is. Het is cruciaal dat ouders toegang hebben tot heldere, eerlijke informatie over borstvoeding en professionele hulp om dit te laten slagen als dat nodig is. Ieder kind gunnen wij de allerbeste start van het leven."
Joost Velzel, gynaecoloog, afdeling Verloskunde en Gynaecologie, Noordwest Ziekenhuisgroep

“Alle ouders willen het beste voor hun kind. Het belang van borstvoeding voor de goede start van een kind is groot. Het is in het dagelijks leven echter niet altijd makkelijk om als ouder te kiezen voor de borstvoeding. Ouders moeten zich gesteund voelen. Daarom maken wij ons samen met anderen hard om drempels die in de weg zitten zo veel mogelijk weg te nemen.”
Igor Ivakic, directeur Nederlands Centrum Jeugdgezondheid

"De beste start en optimale kansen voor elk kind: daar hoort borstvoeding bij. Moedermelk is een uniek product van de natuur dat perfect is afgestemd op de behoeftes van de baby: zoals energie, groei, afweer tegen infectie, en ontwikkeling van de hersenen. Maar borstvoeding kan of lukt niet altijd. Ik wil dat ouders heldere en eerlijke informatie krijgen over de voor- en nadelen van borstvoeding om goede keuzes te maken. Als dat nodig is, moeten zij professionele hulp kunnen krijgen om borstvoeding te laten slagen. Als kinderarts ondersteun ik alle initiatieven die ouders en kinderen hierin kunnen helpen. De LBR zet zich daar vol voor in."
Marijn Vermeulen, Kinderarts-neonatoloog in het Erasmus MC Sophia Kinderziekenhuis, LBR lid namens de Nederlandse Vereniging voor Kindergeneeskunde

“Moedermelk is de beste voeding voor een baby. Soms zijn er redenen om een alternatief te kiezen. Het is belangrijk dat moeders zelf de keuze maken en dat er geen enkele belemmering is om borstvoeding te geven. Goede uitleg en ondersteuning van een deskundige moet beschikbaar zijn.”
Petra Verhoef, directeur Voedingscentrum

“UNICEF weet uit ervaring, in meer dan 190 landen, dat goede voeding de belangrijkste factor is om kindersterfte te voorkomen. Borstvoeding is de basis voor een gezonde ontwikkeling van kinderen. Ook in Nederland valt nog veel gezondheidswinst te behalen door te investeren in de beste start voor kinderen: borstvoeding direct na de geboorte en daarna minimaal in de eerste levensmaanden. UNICEF Nederland zet zich dan ook graag in voor de Landelijke Borstvoedingsraad om bestuurders in de zorg en de Nederlandse overheid ervan te overtuigen dat meer investeren in zorg voor borstvoeding hard nodig is!”
Leonie Barelds, Senior Specialist kinderrechten UNICEF Nederland 

“Borstvoeding krijgen en geven draagt bij aan gezondere mensen, zowel fysiek als mentaal, op de korte én lange termijn. Toch dalen de cijfers en geven steeds minder vrouwen borstvoeding. De Borstvoedingsraad zet zich ervoor in om borstvoeding te normaliseren en op de kaart te zetten. De Ned. Ver. van Lactatiekundigen onderschrijft dat doel en ziet graag dat de kennis en professionele inzet van lactatiekundigen erkend en gebruikt wordt. Zo kunnen wij bijdragen aan een prettige borstvoedingservaring voor ouders en preventieve gezondheidszorg voor de maatschappij.”
Veronique Thijssen, Voorzitter Nederlandse Vereniging van Lactatiekundigen (NVL)